Degree of Turbulence

Nogle virksomheder opererer i et meget uforudsigeligt og hurtigt skiftende miljø, mens andre virksomheder oplever et relativt stabilt miljø med god forudsigelighed og lang planlægningshorisont. Med Degree Of Turbulence (DOT) analysen kan virksomheden bedre fastlægge sine strategier, idet de modellen hjælper den til at tage miljøet og omgivelserne i betragtning.

Modellen er delt op i 2 overordnede faktorer.
Faktoren “Changebility” siger noget om hvorledes forholdende ændrer sig i den givne branche, og i hvilken grad de ændrer sig. (Changeability: the degree to which the environment is likely to change).

 “Predictability” siger noget om virksomhedens muligheder for at forudse disse ændringer og skift. (Predictability: the degree to which such changes can be predicted).

De 2 overordnede faktorer indeholder hver 2 måleenheder. Changeability indeholder:

  • Complexity: Omhandler i hvilken grad virksomhedens miljø er påvirket af faktorer som internationalisering og teknologiske, sociale og politiske komplikationer. Man kan bedømme faktoren ud fra om virksomheden opererer og konkurrerer meget internationalt eller meget lokalt. Kan de passe sig selv eller skal de være opmærkesomme på forhold i hele verden?
  • Novelty: Omhandler i hvor stor grad virksomhedens miljø præsenterer virksomheden for nye situationer.

 

Predictability kan ligeledes opdeles i 2 områder:

  • Rate of change: Hastigheden af ændringer og skift i miljøet (fra langsomt(1) til meget hurtigt(5).
  • Visibility of the future: Virksomhedens mulighed for at forudsige hvilke skift og ændringer der måtte komme i miljøet.

 

hver af de 4 forhold giver man en karakter fra 1 til 5. Tilsidst ser man så på den overordnede tendens ud fra disse karakterer. Det er vigtigt at huske, at man ikke nødvedigvis bare kan regne et gennemsnit ud på f.eks. 2,6 og så sige at det er turbulencen i miljøet. Her må man tage en diskussion om at turbulencen er i niveauet 2-3, og komme med en argumentation for hvilket niveau man vælger. Det er dog helt i orden at holde fast i at turbulencen er i niveauet 2-3. (Ligesom det også er helt i orden at give hver af de 4 måleenheder en bredere karakter. F.eks. Novelty = 4-5 o.lign.)

I den lave ende af skalaen (1) er turbulencen meget begrænset. Der er få ændringer, og dem der måtte komme, har virksomheden i høj grad mulighed for at forudse og reagere på. I den laveste grad af turbulens er miljøet hvori virksomheden opererer betegnet som “repetitive/unchanging” (Gentagende og stabilt). I den modsatte ende af skalaen er turbulensen meget høj (5). Her lever virksomheden i et dynamisk miljø med mange og hurtige ændringer, og disse ændringer er svære at forudse. Ved den højeste grad af turbulens er miljøet betegnet som “surprising” (overraskende).

En nærmere beskrivelse af hvert turbulensniveau kan ses herunder.

 

Level 1
I den laveste grad af turbulens er miljøet roligt og uforstyrret. Virksomheden kan i høj grad bruge sin historiske performance og hidtidige forhold til at arbejde med nutidens forhold. De udfordringer som løbende kommer, er gentagelser af tidligere udfordringer og kan håndteres på samme måde som før. Man forventer at også fremtidige udfordringer vil være en kopi af fortiden. Graden af forandring i miljøet sker derfor mere langsomt end virksomhedens mulighed for at reagere.Denne lave grad af turbulens ses sjældent frie markedsøkonomier hvor de frie markedskræfter fungerer. Dette skyldes at en af nøglerne til succes i dagens marked er virksomhedernes konstante udskiftning/forbedring af nye produkter og services som er bedre end de eksisterende tilbud.

Level 2
I turbulence level 2 findes der et mindre antal firmaer som lever af at tilfredsstille basale behov for homogene, pålidelige og uforandrede produkter, ofte inden for et nationalt marked. Eksempler på dette kan være forsyningsvirksomheder som f.eks. vandværker, eller en begravelsesforretning.

Level 3
Denne turbulence level er karakteriseret af et større antal virksomheder som udfordres af at skulle tilfredsstille differentierede og kontinuerligt skiftende behov fra kunderne, som f.eks. i fødevareindustrien og detailforretninger.

Level 4
Her findes nok størstedelen af nutidens virksomheder som arbejder med alle udfordringerne i level 3, men som også konstant må forholde sig til mange nye ændringer og udfordringer som er varierende og komplekse.

Level 5
I den højeste grad af turbulens findes et lille antal virksomheder som i høj grad skaber økonomisk og teknologisk fornyelse. Det er ofte højteknologiske virksomheder inden for f.eks. IT, bio-genetik, ingeniører eller nye brancher i serviceindustrien. Deres udfordring er at bruge den nyeste viden og teknologi for at opfylde hidtil uopfyldte eller usøgte behov i hos befolkningen.

 

Ud over at fortælle noget om omskifteligheden i virksomhedens miljø kan DOT analysen virke som en slags guideline for hvor gode vores øvrige analyser er. Hvis virksomheden f.eks. arbejder i et meget turbulent miljø med ofte ændrede betingelser, vil “holdbarheden” på vores øvrige analyser forkortes. Jo hurtigere miljøet ændres, des hurtigere forældes de analyser vi har lavet idet forholdende og betingelserne har ændret sig. F.eks. vil en Porters Five Forces ikke være gyldig særligt længe i et miljø med niveau 5 turbulens da forholdene konstant skifter.

 

Kritik af Degree Of Turbulence

Som mange andre analysemodeller får Degree Of Turbulence modellen skyld for at være for simpel og begrænset til at analysere turbulencen i et forretningsmiljø. Desuden prøver modellen ikke at belyse hvilke ting som gør miljøet turbulent, og hvordan denne turbulens skal håndteres. Undertegnede mener dog at analysen er en god analyse til at se på de overordnede tendenser i den virkelighed virksomheden opererer i. Herefter må andre uddybende analyser klargøre mere specifikke forhold og handlingsmuligheder.

degree-of-turbulence

Comments are closed