Porters Diamant

Michael Porter fremviste sin Diamant model i bogen “The Competetive Advantage of Nations” i 1990. Modellen omhandler ikke hvordan nationer kæmper, men hvordan virksomheder konkurrerer på et internationalt marked.

Porter argumenterede for, at en virksomheds success i vis grad er afhængig af, hvordan hjemlandets karakteristika er. Virksomhedens konkurrencemæssige fordel er således et produkt af hjemlandets tilstand og virksomhedens strategi. Forhold i hjemlandet kan gøre, at virksomheden står stærkt i den internationale konkurrence. Successfulde internationale industrier har således en tendens til at gruppere sig i bestemte byer eller regioner. Tænk for eksempel på softwareudvikling i Silicon Valley, filmproduktion i Hollywood, finansvirksomheder i London og vindmølleproducenter i Danmark. Ved at samle sig i grupper, kan virksomhederne drage nytte af hinandens ressourcer og erfaring samt områdets infrastruktur.

Porters Diamant er en model til at analysere hvilke karakteristika i et land som kan forklare, hvorfor en virksomhed i det pågældende land har internationale styrke. Den kan også hjælpe en virksomhed til at analysere, om et givent land eller område vil være velegnet til virksomheden. De forklarende elementer er:

  • Faktorbetingelser.
  • Efterspørgselsbetingelser
  • Relaterede og understøttende industrier.
  • Virksomhedens strategi, struktur og konkurrence.
  • Regeringen.
  • Held

 

Herunder ses en forklaring til de ovenstående punkter:

Faktorbetingelser
Nogle af de stærkeste, vedvarende konkurrencefordele er de faktorer som ikke, eller kun i begrænset omfang, kan flyttes til andre områder eller lande. Nogle af de mest immobile faktorer er klima, naturressourcer, infrastruktur og uddannelsessystem. Saudi-Arabien har for eksempel en meget stor konkurrencemæssig fordel i olieproduktion på grund af deres store olieforekomster i undergrunden. På samme måde vil græske virksomheder formentligt altid være bedre til at producere olivenolie end danske virksomheder på grund af Grækenlands gunstige klima.

Nogle af de mest mobile faktorer er teknologi og økonomisk kapital som meget hurtigt kan flyttes på tværs af landegrænser. Koncentration af kapital kan derfor kun sjældent give en konkurrencemæssig fordel for et område.

Af andre faktorer kan nævnes: Menneskelige ressourcer, arbejdskraftens bevægelighed, graden af regulering af arbejdsmarkedet, det økonomiske system, lav lønninger mv.

Relaterede og understøttende industrier
Hjemlandets efterspørgsel efter virksomhedens produkter og services er af stor betydning for virksomhedens internationale konkurrencekraft. Som eksempel kan nævnes, at den store danske efterspørgsel efter vindmøller har givet et grundlag for en stor dansk vindmølleindustri som nu konkurrerer på internationale markeder. Amerikanske forbrugeres store efterspørgsel efter fastfood har skabt stærke amerikanske aktører på det marked (McDonalds, BurgerKing, PizzaHut, Subway, Domino’s mv.).

Truslen fra nye indtrængere
At en virksomhed har internationalt konkurrencedygtige og stærke leverandører og relaterede virksomheder er af stor betydning for den enkelte virksomheds internationale konkurrencestyrke. Når underleverandørerne er internationalt konkurrencedygtige vil det sikre virksomheden lavere indkøbsomkostninger samt bedre og mere innovative inputs.

Samtidig kan det give fordele af have store internationalt stærke virksomheder som producerer relaterede produkter. Disse relaterede virksomheder kan nyde godt af hinandens success. Som et eksempler kan nævnes software- og hardwareindustrien i USA samt Japans store industri inden for forbrugerelektronik.

Virksomhedens strategi, struktur og konkurrence
Dette punkt omhandler hvordan virksomheder er opbygget, organiseret og ledet samt hvordan konkurrencen i hjemlandet er. Jo bedre ledet virksomheden er, og jo hårdere den hjemlige konkurrence er, des stærkere vil virksomheden stå i den internationale konkurrence. Hvis konkurrencen i hjemlandet er stærk, er virksomhederne nødt til at kæmpe hårdt for at blive bedre og for at udvikle produkterne hurtigst og bedst muligt. Dermed er der større sandsynlighed for at de kan udkonkurrere de udenlandske konkurrenter.

Virksomhedens ledelsesstruktur og kultur har også stor indflydelse. For eksempel har man hos Google stort fokus på medarbejdernes egne projekter og kreativitet, hvilket har resulteret i en lang række innovative services og produkter.

Regeringen
Regeringen spiller en meget vigtig rolle for en virksomheds internationale konkurrenceevne. Ifølge Porter skal regeringen fungere som en katalysator som skal opmuntre og presse landets virksomheder til at blive bedre. Regeringen kan øge sin efterspørgsel efter innovative, avancerede produkter, arbejde med tiltage som øger konkurrencen på hjemmemarkedet og giver bedre vilkår for de forretningsdrivende, styrker arbejdsmarkedet, giver bedre infrastruktur mv.

 

Held
Gennem tiden er der mange virksomheder som har fået success på baggrund af tilfældige hændelser som ikke kan forudsiges eller kontrolleres. Disse hændelser sker uventet og kan give en tilfældig virksomhed stor success, nogle gange uden at have nogle konkurrenter. Det kan være virksomheder eller industrier som opstår på grund af for eksempel oliekriser, krige, epidemier, regeringssammenbrud, radikalt nye opfindelser mv.

 

Disse 6 faktorer kan altså spille ind i virksomhedens, branchens, områdets eller landets forretningsdrift og fremme eller vanskeliggøre dens success. Ledere i virksomhederne kan bruge modellen til at analysere, om de hjemlige forhold fremmer virksomhedens internationale success, eller om andre placeringer vil fremme forretningen bedre. Med modellen kan man også analysere hvilket område eller land man bør starte en ny virksomhed op i eller udvide en eksisterende virksomhed til.

porters diamant

Comments are closed